Egypt opens Rafah to far-left UK MP Galloway to Gaza, but routes his aid convoy through Nitzana

Egypt opens Rafah to far-left UK MP Galloway to Gaza, but routes his aid convoy through Nitzana

Print Friendly, PDF & Email